This project is read-only.

.NET Library "Alfa"

Project Description
Alfa - .NET code library

PL: Alfa jest bardzo użyteczną biblioteką.
Zawiera reguły walidacji(WPF/XAML), konwertery(WPF/XAML), własną bibliotekę matematyczną.
Jeśli chcesz mieć tę bibliotekę w swoim języku, prześlij patch z tłumaczeniem pliku Messages.resx.

Możesz pobrać biblioteki Alfa za pomocą narzędzia NuGet:
http://nuget.org/packages/Alfa.Common

EN: Alfa is very usefull code library :)
Contains ValidationRules, ValueConverters, own Math library.
If you want have this library in your language, please send patch contains translated Messages.resx file.

You can get library by NuGet:
http://nuget.org/packages/Alfa.Common

Examples are on the documentation page https://alfa.codeplex.com/documentation

Last edited Apr 16, 2013 at 3:20 PM by mklemarczyk, version 8